Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden webshop Create Together en Atelier Hupsakee workshops.

 

1 – De identiteit van ‘Create Together’

‘Create Together’ is een dienst van Atelier Hupsakee. Atelier Hupsakee staat ingeschreven bij de kamer van Koophandel als handelsnaam van N.A.W.plus direct marketing diensten.

2 – Het geografische adres van ‘Create Together’

De workshops worden gegeven in het gebouw Spoor 3, Stationweg 29, 3771VC Barneveld. In de zaal Perron 4 bevindt zich Atelier Hupsakee.

3 – De contactgegevens van ‘Create Together’

Contact kan opgenomen worden via info@atelierhupsakee.nl of via 06-47919435. Het correspondentieadres is:  Groen van Prinstererlaan 16, 3771 CD Barneveld.

4 – Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer:

KvK-nummer: 32069202

BTW-nummer: NL806824785B01

5 – Bedenktijd.

Annuleren / overboekingen / verplaatsing van workshops

Annuleren / overboekingen / verplaatsing van datums is kosteloos tot 72 uur voor de afspraak. Bij een annulering / overboeking / verplaatsing tussen 72 en 24 uur voor de afspraak wordt 50% van de totale kostprijs in rekening gebracht. Bij annulering 24 uur voor de afspraak wordt het volledige bedrag in rekening gebracht. U heeft geen recht dan op compensatie of terugbetalingen.

Herroepingsrecht

Als de klant een artikel of workshop heeft aangeschaft. Heeft de klant een bedenktijd van 14 dagen. U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop. Om het herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt hiervoor gebruikmaken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

__________________________________________________________________________________

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan ‘Atelier Hupsakee’ Stationsweg 29, 3771 VC, Barneveld.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

__________________________________________________________________________________

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan, exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering) onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening worden gebracht.

6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten of tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen, online teken- en schildercursussen en workshops en computersoftware.
 8. voor logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum

of tijdens een bepaalde periode waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken.

7 – Terugzenden van goederen.

Onbeschadigde artikelen kunt u onder bepaalde voorwaarden retourneren: je kunt een artikel retour sturen binnen 14 dagen na ontvangst. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van de bestelling. Het artikel dient vooraf bij Atelier Hupsakee retour gemeld te worden met het formulier herroeping of per e-mail info@atelierhupsakee.nl Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en indien redelijkerwijs mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd.  De (kopie) factuur dient meegestuurd te worden met het pakket. Retourzendingen zijn voor de kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat Atelier Hupsakee niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

Retourprocedure

Indien aan de hierboven gestelde voorwaarden wordt voldaan, kunt u het artikel als volgt retourneren:

Stap 1: Meld het artikel retour bij Atelier Hupsakee, o.v.v. het factuurnummer, het artikel d at u wilt retourneren en eventueel de reden van retournering.

Stap 2:U ontvangt een e-mail ter bevestiging van retourmelding. In deze e-mail staan ook verdere instructies voor retourneren.

Stap 3: Verpak het artikel samen met de pakbon / (kopie) factuur in een stevige verpakking en stuur het naar het adres van Atelier Hupsakee, Groen van Prinstererlaan 16, 3771 CD te Barneveld.

Retourzendingen zijn voor de kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat Atelier Hupsakee niet aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

Stap 4: U ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uwcretour en bericht over de terugbetaling. Houd rekening met een verwerkingstermijn van ongeveer 5 werkdagen.

8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangebodenproducten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen inBTW tarieven.
 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzengebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dateventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.
 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.
 1. Prijsverhoging en vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleentoegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen; b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.
 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

9 – Conformiteit en garantie;

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijkebepalingen en/of overheidsvoorschriften.
 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van  de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet en/of de overeenkomst op afstand.

10 – Levering en uitvoering;

BESTELLEN

Selecteer bij het artikel de gewenste opties en klik op ‘in winkelmand’.

Stap 1: Klik op “Afrekenen”. Voer je adresgegevens in waar je bestelling naartoe mag en voor de factuur. Als je een cadeaubon code hebt, kun je tijdens deze stap de code invullen bovenaan bij “Heb je een kortingsbon? Klik hier om je code in te vullen“. Indien nodig zet in het opmerkingenveld datum en tijdstip van gewenste workshop.

Stap 2: Controleer de bestelling. Selecteer je bank bij iDeal betaalwijze.  Vink “Ik heb de algemene voorwaarden van de site gelezen en ga hiermee akkoord” aan. Klik op ‘bestelling plaatsen’

Stap 3: U wordt doorgeleid naar de beveiligde omgeving van betaal provider Mollie. U kiest daar uw bank uit de lijst en vervolgens kunt u online bankieren zoals u van uw eigen bank gewend bent.

Stap 4:  Bij een correcte betaling, ontvang je per e-mail de bevestiging van je bestelling.

Stap 5: Mocht er een foutje in ons voorraad of planning systeem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer voorradig, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen.De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm hebben daar ook invloed op.
 2. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 3. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagenuitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht. De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.
 4. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.
 5. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor rekening van de ondernemer.
 6. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

11 – Duurtransacties;

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde  opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn van ten hoogste één maand. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar. Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

12 -Betaling;

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffendebescheiden.
 2. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.
 3. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens onverwijld aan de ondernemer te melden.
 4. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten inrekening te brengen.

BETAALMETHODEN

iDEAL: tijdens het bestelproces reken je af in je eigen vertrouwde beveiligde bankomgeving.

PayPal: tijdens het bestelproces reken je af met je PayPal-account. Hiervoor moet je je wel eerst aanmelden bij PayPal. Via PayPal kan je betalen met je credit card of je eigen bankrekening. Omdat je gegevens beschermd worden door PayPal, is dit een zeer veilige betaalmethode.

Bankoverschrijving: je maakt het bedrag vooraf over naar Atelier Hupsakee / NAWplus. Zodra het geld door Atelier Hupsakee ontvangen is, wordt je bestelling verstuurd.

Cadeaubon: heb je een Atelier Hupsakee cadeaubon gekregen? Vul bij stap 1 in het bestelproces de code van de cadeaubon in bij het veld “kortingscode’. Als er daarna nog een bedrag openstaat, kies je voor een aanvullende betaalwijze. Je moet je cadeaubon in één keer besteden, je krijgt geen wisselgeld.

13 – Klachtenregeling;

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.
 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft geconstateerd.
 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.
 1. Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen;

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame gegevensdrager. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Vastleggen en verwerking van gegeven; Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van gegevens. Door een mail te sturen naar info@atelierhupsakee.nl. Wij slaan klantgegevens op die voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de specifieke bestelgegevens (zoals aantal, prijs) van dat moment.

Verstrekken van gegevens aan derden; Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in het kader van een koopovereenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder uw naam en adresgegevens om uw bestelling te kunnen bezorgen. Wanneer u met Ideal wilt betalen, geven wij uw kaartgegevens door aan onze bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

Beveiliging van persoonsgegevens; Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt afgeschermd wanneer u een bestelling plaatst.

E-mail en nieuwsbrief; Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan. Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten,  diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Klikgedrag en bezoekgegevens; Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

Gebruik van cookies; Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van deze website wordt meegestuurd en door uw browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere verschillende opvragingen van pagina`s van de website combineren en het gedrag van gebruikers analyseren.

Websites van derden; Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

Wijzigingen privacy verklaring; Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens; Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan: info@atelierhupsakee.nl