Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden webshop

 

1 – De identiteit van ‘Create Together’

‘Create Together’ is een dienst van Atelier Hupsakee. Atelier Hupsakee staat ingeschreven bij de

kamer van Koophandel bij N.A.W.plus direct marketing diensten.

 

2 – Het geografische adres van ‘Create Together’

De workshops worden gegeven in het gebouw Spoor 3, Stationweg 29, 3771VC Barneveld. In de zaal

Perron 4 bevindt zich Atelier Hupsakee.

 

3 – De contactgegevens van ‘Create Together’

Contact kan opgenomen worden via info@atelierhupsakee.nl of via 06-47919435. Het

correspondentieadres is:  Groen van Prinstererlaan 16, 3771 CD Barneveld.

 

4 – Het inschrijvingsnummer bij de Kamer van Koophandel en BTW-nummer:

KvK-nummer: 32069202

BTW-nummer: NL806824785B01

 

5 – Bedenktijd.

Als de klant een artikel of workshop heeft aangeschaft. Heeft de klant een bedenktijd van 14 dagen.

Herroepingsrecht

U heeft het recht om binnen een termijn van 14 dagen zonder opgave van redenen de overeenkomst

te herroepen. De herroepingstermijn verstrijkt 14 dagen na de dag van aankoop. Om het

herroepingsrecht uit te oefenen, moet u ons via een ondubbelzinnige verklaring (bv. schriftelijk per

post of e-mail) op de hoogte stellen van uw beslissing de overeenkomst te herroepen. U kunt

hiervoor gebruikmaken van onderstaand modelformulier voor herroeping, maar bent hiertoe niet verplicht.

__________________________________________________________________________________

Modelformulier voor ontbinding / herroeping

Dit formulier alleen invullen en terugzenden als u de overeenkomst wilt ontbinden / herroepen.

Aan ‘Atelier Hupsakee’ Stationsweg 29, 3771 VC, Barneveld.

Ik/Wij (*) deel/delen (*) u hierbij mede dat ik/wij (*) onze overeenkomst betreffende de verkoop van

de volgende goederen/levering van de volgende dienst (*) herroep/herroepen (*)

Besteld op (*)/Ontvangen op (*)

Naam/Namen consument(en)

Adres consument(en)

Handtekening van consument(en)

[alleen wanneer dit formulier op papier wordt ingediend]

Datum

(*) Doorhalen wat niet van toepassing is.

__________________________________________________________________________________

Om de herroepingstermijn na te leven volstaat het om uw mededeling betreffende uw uitoefening

van het herroepingsrecht te verzenden voordat de herroepingstermijn is verstreken.

Gevolgen van de herroeping

Als u de overeenkomst herroept, ontvangt u alle betalingen die u tot op dat moment heeft gedaan,

exclusief leveringskosten (met uitzondering van eventuele extra kosten ten gevolge van uw keuze

voor een andere wijze van levering dan de door ons geboden goedkoopste standaard levering)

onverwijld en in ieder geval niet later dan 14 dagen nadat wij op de hoogte zijn gesteld van uw

beslissing de overeenkomst te herroepen, van ons terug. Wij betalen u terug met hetzelfde

betaalmiddel als waarmee u de oorspronkelijke transactie heeft verricht, tenzij u uitdrukkelijk

anderszins heeft ingestemd; in ieder geval zullen u voor zulke terugbetaling geen kosten in rekening

worden gebracht.

 

6 – Uitsluiting herroepingsrecht

Het herroepingsrecht is uitgesloten voor de volgende producten:

 1. die door de webwinkel tot stand zijn gebracht overeenkomstig specificaties van de consument;
 2. die duidelijk persoonlijk van aard zijn;
 3. die door hun aard niet kunnen worden teruggezonden;
 4. die snel kunnen bederven of verouderen;
 5. waarvan de prijs gebonden is aan schommelingen op de financiële markt waarop de webwinkel geen invloed heeft;
 6. voor losse kranten of tijdschriften;
 7. voor audio- en video-opnamen en computersoftware waarvan de consument de verzegeling heeft verbroken.
 8. voor logies, vervoer, restaurantbedrijf of vrijetijdsbesteding te verrichten op een bepaalde datum

of tijdens een bepaalde periode waarvan de levering met uitdrukkelijke instemming van de

consument is begonnen voordat de bedenktijd is verstreken. Betreffende weddenschappen en

loterijen.

 

7 – Terugzenden van goederen.

Onbeschadigde artikelen kunt u onder bepaalde voorwaarden retourneren:

je kan een artikel retour sturen binnen 14 dagen na ontvangst. De termijn gaat in op de dag na

ontvangst van de bestelling.

het artikel dient vooraf bij Atelier Hupsakee retour gemeld te worden met het formulier herroeping

of per e-mail info@atelierhupsakee.nl

Het artikel wordt alleen retour geaccepteerd als het in de originele staat en indien redelijkerwijs

mogelijk, in de originele verpakking wordt teruggestuurd.

De (kopie) factuur dient meegestuurd te worden met het pakket.

Retourzendingen zijn voor de kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat Atelier Hupsakee niet

aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

Retourprocedure

Indien aan de hierboven gestelde voorwaarden wordt voldaan, kunt u het artikel als volgt

retourneren:

Stap 1: Meld het artikel retour bij Atelier Hupsakee, o.v.v. het factuurnummer, het artikel dat u wilt

retourneren en eventueel de reden van retournering.

Stap 2:U ontvangt een e-mail ter bevestiging van retourmelding. In deze e-mail staan ook verdere

instructies voor retourneren.

Stap 3: Verpak het artikel samen met de pakbon / (kopie) factuur in een stevige verpakking en stuur

het naar het adres van Atelier Hupsakee, Groen van Prinstererlaan 16, 3771 CD te Barneveld.

Retourzendingen zijn voor de kosten en risico van de koper. Dit houdt in dat Atelier Hupsakee niet

aansprakelijk is voor het beschadigen of zoekraken van retour gestuurde artikelen.

Stap 4: U ontvangt een e-mail ter bevestiging van ontvangst van uwcretour en bericht over de

terugbetaling. Houd rekening met een verwerkingstermijn van ongeveer 5 werkdagen.

 

8 – De prijs

 1. Gedurende de in het aanbod vermelde geldigheidsduur worden de prijzen van de aangeboden

producten en/of diensten niet verhoogd, behoudens prijswijzigingen als gevolg van veranderingen in

BTW tarieven.

 1. In afwijking van het vorige lid kan de ondernemer producten of diensten waarvan de prijzen

gebonden zijn aan schommelingen op de financiële markt en waar de ondernemer geen invloed op

heeft, met variabele prijzen aanbieden. Deze gebondenheid aan schommelingen en het feit dat

eventueel vermelde prijzen richtprijzen zijn, worden bij het aanbod vermeld.

 1. Prijsverhogingen binnen 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien zij het gevolg zijn van wettelijke regelingen of bepalingen.

 1. Prijsverhogingen vanaf 3 maanden na de totstandkoming van de overeenkomst zijn alleen

toegestaan indien de ondernemer dit bedongen heeft en: a) deze het gevolg zijn van wettelijke

regelingen of bepalingen; b) de consument de bevoegdheid heeft de overeenkomst op te zeggen

tegen de dag waarop de prijsverhoging ingaat.

 1. De in het aanbod van producten of diensten genoemde prijzen zijn inclusief BTW.

 

9 – Conformiteit en garantie;

 1. De ondernemer staat er voor in dat de producten en/of diensten voldoen aan de overeenkomst,

de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of

bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de overeenkomst bestaande wettelijke

bepalingen en/of overheidsvoorschriften.

 1. Een door de ondernemer, fabrikant of importeur als garantie aangeboden regeling doet niets af

aan de rechten en vorderingen die de consument ter zake van een tekortkoming in de nakoming van

de verplichtingen van de ondernemer jegens de ondernemer kan doen gelden op grond van de wet

en/of de overeenkomst op afstand.

 

10 – Levering en uitvoering;

BESTELLEN

Selecteer bij het artikel de gewenste opties en klik op ‘in winkelwagen’.

Stap 1: Kies je betaalwijze en het land waar je bestelling naartoe mag. Klik op ‘bestelling afronden’ (of

klik op ‘verder winkelen’ wanneer je meer artikelen wil bestellen). Als je een cadeaubon hebt, kun je

tijdens deze stap de code invullen bij “kortingscode”.

Stap 2: Vul je persoonlijke gegevens in. Je kunt je bestelling ook op een ander adres laten bezorgen.

Klik tenslotte op ‘bestelling afronden’.

Stap 3: Controleer je bestelling en neem kennis van de Algemene Voorwaarden. Nadat je de

Algemene Voorwaarden hebt geaccepteerd klik je op ‘bestelling bevestigen’.

Stap 4: Afhankelijk van de door jou gekozen betaalmethode wordt je doorgestuurd naar de volgende

pagina. Bij een correcte betaling, ontvang je per e-mail de bevestiging van je bestelling.

Stap 5: Mocht er een foutje in ons voorraadsysteem geslopen zijn en een artikel is toch niet meer

voorradig, dan krijg je daar ten laatste de volgende werkdag bericht van.

 1. De ondernemer zal de grootst mogelijke zorgvuldigheid in acht nemen bij het in ontvangst nemen

en bij de uitvoering van bestellingen van producten en bij de beoordeling van aanvragen.

De kleuren op de foto’s kunnen lichtjes afwijken. De instellingen en kwaliteit van uw beeldscherm

hebben daar ook invloed op.

 1. Als plaats van levering geldt het adres dat de consument aan het bedrijf kenbaar heeft gemaakt.
 2. Het bedrijf zal geaccepteerde bestellingen met bekwame spoed doch uiterlijk binnen 30 dagen

uitvoeren tenzij een langere leveringstermijn is afgesproken. Indien de bezorging vertraging

ondervindt, of indien een bestelling niet dan wel slechts gedeeltelijk kan worden uitgevoerd,

ontvangt de consument hiervan uiterlijk één maand nadat hij de bestelling geplaatst heeft bericht.

De consument heeft in dat geval het recht om de overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 1. In geval van ontbinding conform het vorige lid zal de ondernemer het bedrag dat de consument

betaald heeft zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na ontbinding, terugbetalen.

 1. Indien levering van een besteld product onmogelijk blijkt te zijn, zal de ondernemer zich inspannen

om een vervangend artikel beschikbaar te stellen. Uiterlijk bij de bezorging zal op duidelijke en

begrijpelijke wijze worden gemeld dat een vervangend artikel wordt geleverd. Bij vervangende

artikelen kan het herroepingsrecht niet worden uitgesloten. De kosten van retourzending zijn voor

rekening van de ondernemer.

 1. Het risico van beschadiging en/of vermissing van producten berust tot het moment van bezorging

aan de consument bij de ondernemer, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.

 

11 – Duurtransacties;

De consument kan een overeenkomst die voor onbepaalde tijd is aangegaan te allen tijde

opzeggen met inachtneming van daartoe overeengekomen opzeggingsregels en een opzegtermijn

van ten hoogste één maand.

 1. Een overeenkomst die voor bepaalde tijd is aangegaan heeft een looptijd van maximaal twee jaar.

Indien is overeengekomen dat bij stilzwijgen van de consument de overeenkomst op afstand zal

worden verlengd, zal de overeenkomst worden voortgezet als een overeenkomst voor onbepaalde

tijd en zal de opzegtermijn na voortzetting van de overeenkomst maximaal één maand bedragen.

 

12 -Betaling;

 1. Voor zover niet later is overeengekomen dienen de door de consument verschuldigde bedragen te

worden voldaan binnen veertien dagen na bezorging van het goed of in geval van een overeenkomst

tot het verlenen van een dienst, binnen 14 dagen na afgifte van de deze overeenkomst betreffende

bescheiden.

 1. Bij de verkoop van producten aan consumenten mag in algemene voorwaarden nimmer een

vooruitbetaling van meer dan 50% worden bedongen. Wanneer vooruitbetaling is bedongen, kan de

consument geen enkel recht doen gelden aangaande de uitvoering van de desbetreffende bestelling

of dienst(en), alvorens de bedongen vooruitbetaling heeft plaatsgevonden.

 1. De consument heeft de plicht om onjuistheden in verstrekte of vermelde betaalgegevens

onverwijld aan de ondernemer te melden.

 1. In geval van wanbetaling van de consument heeft de ondernemer behoudens wettelijke

beperkingen, het recht om de vooraf aan de consument kenbaar gemaakte redelijke kosten in

rekening te brengen.

BETAALMETHODEN

iDEAL: tijdens het bestelproces reken je af in je eigen vertrouwde beveiligde bankomgeving.

PayPal: tijdens het bestelproces reken je af met je PayPal-account. Hiervoor moet je je wel eerst

aanmelden bij PayPal. Via PayPal kan je betalen met je credit card of je eigen bankrekening. Omdat

je gegevens beschermd worden door PayPal, is dit een zeer veilige betaalmethode.

Bankoverschrijving: je maakt het bedrag vooraf over naar Atelier Hupsakee. Zodra het geld door

Atelier Hupsakee ontvangen is, wordt je bestelling verstuurd.

Cadeaubon: heb je een Atelier Hupsakee cadeaubon gekregen? Vul bij stap 1 in het bestelproces de

code van de cadeaubon in bij het veld “kortingscode’. Als er daarna nog een bedrag openstaat, kies

je voor een aanvullende betaalwijze. Je moet je cadeaubon in één keer besteden, je krijgt geen

wisselgeld.

 

13 – Klachtenregeling;

 1. De ondernemer beschikt over een voldoende bekend gemaakte klachtenprocedure en behandelt

de klacht overeenkomstig deze klachtenprocedure.

 1. Klachten over de uitvoering van de overeenkomst moeten binnen bekwame tijd, volledig en

duidelijk omschreven worden ingediend bij de ondernemer, nadat de consument de gebreken heeft

geconstateerd.

 1. Bij de ondernemer ingediende klachten worden binnen een termijn van 14 dagen gerekend vanaf

de datum van ontvangst beantwoord. Als een klacht een voorzienbaar langere verwerkingstijd

vraagt, wordt door de ondernemer binnen de termijn van 14 dagen geantwoord met een bericht van

ontvangst en een indicatie wanneer de consument een meer uitvoerig antwoord kan verwachten.

 1. Mochten consument en ondernemer het niet eens worden over de oplossing van de klacht, dan

kan de consument de klacht voorleggen aan de geschillencommissie via het ODR platform.

 

14 – Aanvullende of afwijkende bepalingen;

Aanvullende dan wel van deze algemene voorwaarden afwijkende bepalingen mogen niet ten nadele

van de consument zijn en dienen schriftelijk te worden vastgelegd dan wel op zodanige wijze dat

deze door de consument op een toegankelijke manier kunnen worden opgeslagen op een duurzame

gegevensdrager. Voor ons is een zorgvuldige omgang met persoonsgegevens van groot belang.

Persoonlijke gegevens worden dan ook zorgvuldig verwerkt en beveiligd. Hierbij houden wij ons aan

de eisen die de Wet Bescherming Persoonsgegevens stelt. Vastleggen en verwerking van gegeven;

Wij bewaren en gebruiken uitsluitend die persoonsgegevens die rechtstreeks door u worden

opgegeven of waarvan bij opgave duidelijk is dat ze aan ons worden verstrekt. Gegevens die niet

langer nodig zijn worden verwijderd. U kunt ook zelf vragen om inzage, wijziging of verwijdering van

gegevens. Door een mail te sturen naar info@atelierhupsakee.nl. Wij slaan klantgegevens op die

voor de afwikkeling van uw bestelling noodzakelijk zijn. Denk hierbij aan uw adresgegevens en voor

bepaalde betaalmethoden noodzakelijke data. Uw adresgegevens worden gekoppeld aan de

specifieke bestelgegevens (zoals aantal, prijs) van dat moment. Verstrekken van gegevens aan

derden; Wij zullen uw persoonsgegevens niet aan derden verstrekken, tenzij dat noodzakelijk is in

het kader van een koopovereenkomst die u met ons sluit of wanneer dit wettelijk verplicht is. Zo

verstrekken wij de door ons gebruikte vervoerder uw naam en adresgegevens om uw bestelling te

kunnen bezorgen. Wanneer u met Ideal wilt betalen, geven wij uw kaartgegevens door aan onze

bank ter autorisatie van de transactie. In geval van een vermoeden van fraude of misbruik van onze

website kunnen wij persoonsgegevens aan de bevoegde autoriteiten overhandigen.

 

Beveiliging van persoonsgegevens;

Wij maken gebruik van strikte veiligheidsprocedures, onder meer om te voorkomen dat

onbevoegden toegang krijgen tot persoonsgegevens. Wij maken met name gebruik

van beveiligde verbindingen (SSL) waarmee alle informatie tussen u en onze website wordt

afgeschermd wanneer u een bestelling plaatst.

 

E-mail en nieuwsbrief;

Als u een contact- of aanmeldformulier op de website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de

gegevens die u ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van uw

e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden informeren over onze producten,

diensten en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming

toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt

afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

 

Klikgedrag en bezoekgegevens;

Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. In dit

kader kan met name het IP-adres van uw computer, het tijdstip van opvraging en gegevens die de

browser van een bezoeker meestuurt, worden geregistreerd en worden gebruikt voor statistische

analyses van bezoek- en klikgedrag op de website. Wij proberen deze gegevens zo veel mogelijk te

anonimiseren. Deze gegevens worden niet aan derden verstrekt.

 

Gebruik van cookies;

Wij maken bij het aanbieden van elektronische diensten gebruik van cookies. Een cookie is een

eenvoudig klein bestandje dat met pagina`s van deze website wordt meegestuurd en door uw

browser op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Daarmee kunnen wij onder andere

verschillende opvragingen van pagina`s van de website combineren en het gedrag van gebruikers

analyseren.

 

Websites van derden;

Deze verklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze

website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige

manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites

te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Wijzigingen privacy verklaring;

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Het verdient

aanbeveling om deze verklaring geregeld te raadplegen, zodat u van deze wijzigingen op de hoogte

bent. Inzage en wijzigen van uw gegevens; Vragen over ons privacybeleid of vragen omtrent inzage

en wijzigingen in (of verwijdering van) uw persoonsgegevens kunt u te allen tijde richten aan:

info@atelierhupsakee.nl